لیست کاندیداهای قسم خورده به ترتیب تاریخ ارسال فیلم
لیست کاندیداهایی که قسم نامه را قبول داشته‌اند و فیلم مربوطه را ضبط نموده و برای ما ارسال کرده‌اند، به ترتیب تاریخ ارسال فیلم، نمایش داده می‌شود.